mai 282020
 

Velkommen til årsmøtet 4. juni 2020!

Her følger saksliste og forslag:

Saksliste Årsmøte HSHK 2020

 1. Telle opp og godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne styrets årsberetning
 5. Behandle regnskap
 6. Godkjenne budsjett
 7. Behandle forslag og saker
 8. Foreta følgende valg:
  1. Leder 2 år
  1. Sekretær 2 år
  1. Nestleder 1 år ( dersom nåværende går inn i annen oppgave)
  1. Redaktør 1 år ( da forrige trakk seg i perioden)
  1. Seminarkomite-medlemmer 1 år, samt leder fra 2021
  1. Aktivitetskomite-medlemmer 1 år
  1. Festkomite
  1. Valgkomite
  1. Revisor

Evt Ting-delegat NHF

Innkommende forslag til saker på årsmøtet i HSHK 04. Juni 2020

 1. Forslag til vedtektsendring

Forslagstiller: Styret

Styret foreslår å fjerne Vedtekt 7. Styrehonorar.

Styremedlemmer med møteplikt til styremøtene får gratis medlemskap i Hakadal Sledehundklubb så lenge styrevervet gjelder. Det forutsetter 70 % oppmøte på styremøtene.

Begrunnelse: Flere av klubbens øvrige medlemmer bidrar med frivillig arbeid. Derfor anser ikke styret at det er riktig at styremedlemmer skal ha en slik særfordel.

Innstilling: Styret, samlet, støtter sitt eget forslag.

 • Total gjennomgang av avtaler med grunneiere

Forslagstiller: Jan-Erik Baarli

Begrunnelse: HSHK har et langt og variert løypenett i Romeriksåsen. Det strekker seg fra Holter til Lygna i store trekk. Vi ser at løypenettet vårt er under press ved at det legges f.eks. skiløyper i våre løyper. Stadig vekk brøytes veier hvor våre løyper går på vei. Mitt forslag er at vi ser gjennom avtaler vi har med de ulike grunneiere. Der det ikke finnes bindende avtaler forhandles det frem skriftlige bindende avtaler slik at løypenettet vårt sikres for fremtiden.

Innstilling: Styret henstiller forslagsstiller om å trekke eller omarbeide forslaget, da vi allerede har avtaler med samtlige grunneiere.

Imidlertid foreslår vi at samtlige avtaler gjennomgås/revideres av aktivitetskomiteen for å gi status anno 2020 .

 • Flere klubbsamlinger

Forslagstiller: Linda Jolma og Ronny Sveberg

Begrunnelse: Det finnes mye ulik kompetanse i medlemsgruppen. Ved å spille på medlemmenes kunnskap kan vi lage mange interessante treff. Forslag til tema kan for eksempel være:

-førstehjelp på hund og kjører på tur – konkurransekjøring -pakking og vedlikehold av slede, friluftsliv med hund -barnefamilier og hundekjøring – sledekjøring i skredfarlig område- finne leirplasser- sledekjøring i dårlig vær -risikovurderinger underveis -vinterfriluftsliv og telt.

Hva kreves: En som administrerer innkommende forslag/ønsker om tema, og lager en oversikt over temakvelder med tid og sted. Ulike tema krever ulike lokaliteter. 

Det krever også at medlemmene stiller på slike kvelder.

Innstilling:  Se under

 • Rekruttering av barn og unge

Forslagstiller: Linda Jolma og Ronny Sveberg

Begrunnelse:  Ønsker klubben å arbeide mot rekruttering av barn og unge til klubben? Hva kreves: At en tar ansvar for å organisere evt kenneldager-skogstreff eller andre forslag.

–          Åpne kenneldager

At klubbens kenneler kan arrangere åpne kenneldager. (slik at interesserte kan komme og hilse på hunder og se hvordan sledehunder har det når de ikke er ute og løper)

–          Skogstreff

Treff hvor barn og unge kan møte og evt prøve hundekjøring.

Innstilling:  Se under.

 • En aktiv klubb via sosiale medier. Facebook? Instagram? Oppdatering under løp. Oppdatering av løypene. Samlinger. Bilder og videoer

Forslagstiller: Linda Jolma og Ronny Sveberg

Forlaget er litt ufullstendig. Vi ba forslagstillere om å utdype:

Sosiale medier er en viktig kommunikasjonskanal ut til, og mellom medlemmer- og kommende medlemmer. Kommunikasjonskanalen kan brukes bredere og mer aktivt enn det som skjer pr i dag.

Medlemmene i klubben kan oppmuntres til være mer aktive, og meldinger som vil være nyttig for alle må komme raskere ut ( For eksempel i forhold til løypestatus; store hull i løypa, utrygg is, brøytet vei, stengte løyper osv)

Oppdateringer på løp av alle klubbens medlemmer. Her kan medlemmer som kjører for klubben selv ha ansvar (i det man melder seg på løp under klubbens navn) for å melde inn til medieansvarlig. Medieansvarlig får da en oversikt og kan oppdatere løpet underveis slik at sofa-mushere også kan få en rask oppdatering.

Det er hyggelig for medlemmer og finne igjen bilder og video fra samlinger og dette bør videreføres. I tillegg kan medlemmer dele bilder og video fra turer/konkurranse som kan være av interesse for andre (medieansvarlig legger ut)

Dette er bare noen enkle eksempler på hvordan vi mer aktivt kan bruke sosiale medier i klubbens regi. Hvordan klubben ønsker å jobbe aktivt videre med sosiale medier vil være opp til den eller de som tar ansvar for dette.

Hva kreves: En eller flere personer som kan og vil jobbe med å utvikle klubbens kommunikasjonsplattform/plattformer. Kanskje en gruppe satt sammen fra nordre, midtre og søndre løypenett?

Styrets innstilling:

Se under.

Styret har ingen direkte innstilling til forslag 3-5, men ber årsmøtet kommentere eller beslutte en evt framdriftsplan.

For øvrig er Styret  er positiv til forslagene. Det er ønskelig med flere, aktive medlemsmøter og arrangement, gjerne rettet mot barn og unge i den grad det er mulig.  Det fordi det er hyggelig og bra med nye, unge medlemmer, OG fordi stadig flere støtteordninger krever et visst tilbud til barn og unge for å støtte også andre tiltak. (F.eks utbedring av løypenett). Vi ser dog at slike arrangement er tidkrevende arrangørmessig og at en aktivitetskomite evt må styrkes.

Vi opplever at løypekjørerne i både sør, midt og nord er flinke til å oppdatere status når de har vært ute med scooter. Øvrig oppdatering må komme fra kjørerne sjøl. Mulig at det hadde vært bedre og mer oversiktlig å bruke websiden til dette. Her er det flere muligheter for sortering på område/sted enn på face. Dette vil kreve en dedikert/aktiv redaktør.

Det siste året har noe mindre løpsoppdateringer vært et bevisst valg, da det å følge opp all løpsdeltakelse til alle i klubben er veldig tidkrevende. I tillegg har de fleste hundekjørere i dag sine egne sider eller team.

For framtiden kan imidlertid dette forslaget muligens ses på som et middel for rekruttering og klubbtilhørighet. 

Pr i dag er vi på Facebook og har egen webside. Sistnevnte er lite brukt. Nerdetall fra Facebook januar-mai 2020:

33 innlegg skrevet av HSHK

41 klikk i gjennomsnitt pr innlegg

242 ganger er filmen til PO om tømmer på Hadelandsrunden sett

16852 ganger har våre innlegg kommet opp på folks face-side

2612 ganger ble Snorre Næss sitt «historiske» innlegg om medl.kont.sett

1420 kommentarer er lagt inn i innleggene, det blir i snitt 43 (!) pr innlegg

Etc.

Vel møtt! // Styret